• Презентация

                   Уважаеми клиенти и бизнес партньори,

   

   „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ООД е дружество, специализирано в провеждането на лабораторни изпитвания на компонентите на околната среда. Разполагаме с акредитирана от Българска служба по акредитация лаборатория, специализирана в измерване на замърсители в атмосферни газове, сметищни/био газове, води (отпадни, питейни, повърхностни, подпочвени), отпадъци, почви, пробовземане на почви, отпадъци, води измерване на шум в околна среда (дневно, вечерно и нощно).

   

   Лабораторията към дружеството ни – ЛАКОС осъществява мониторинг, съгласно изискванията на издадените комплексни разрешителни на множество предприятия, инсталации, депа за отпадъци (действащи и рекултивирани) и пречиствателни станции за отпадъчни води в страната.

   

   Лабораторията ни извършва и охарактеризиране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

   

  Като дружество, специализирано в провеждането на лабораторни изпитвания  на компонентите на околната среда и екологични изследвания, ние предлагаме висококачествени услуги в съответствие с изискванията на Европейските стандарти и директиви.

   

  Бих желал да Ви уверя, че целият екип на "ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД и лаборатория ЛАКОС се ангажира Вие, като наши клиенти и партньори, да получите своевременни и точни резултати от лабораторните изпитвания, удовлетворяващи Вашите цели и  изисквания.

   

                                                                                    

                                                                                                                                                   Управител